Statuten Handboogschutterij Czaar Peter

Naam, Zetel en Duur
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam “Handboogschutterij Czaar Peter”.
2. Zij is gevestigd te Zaandam
3. Zij is opgericht op tien januari negentienhonderd tachtig voor onbepaalde tijd.

Doel
1. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de  handboogsport.

2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. wedstrijden te doen houden;
b. oefening voor de leden en aspiranten te verzorgen;
c. evenementen op het gebied van de handboog te organiseren;
D. de benodigde accomondatie aan te brengen en in stand te houden.

3. De vereniging is als lid aangesloten bij de Nederlandse Handboog Bond (hierna aan te duiden met de letters: N. H. B.). In verband hiermede zijn de leden en aspirant-leden onderworpen aan de verplichtingen die voor hen uit de statuten en reglement van de Nederlandse Handboog Bond voortvloeien en genieten zij de daaruit voortvloeiende rechten.

Leden, Aspirant-leden en Begunstigers
Artikel 3
1. De leden zijn gewone leden of ereleden,  de vereniging ken voorts aspiranten-leden en begunstigers.

2. Gewoon lid is degene, die bij de aanvang van een boekjaar de leeftijd zestien jaar heeft bereikt en als is toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, of degene, die bij het begin van het boekjaar de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt en tot het bereiken van die leeftijd reeds aspirant-lid was.

3. Erelid is degene die door de algemene vergadering met algemene stemmen als zodanig is benoemd, op grond van het feit, dat hij zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging.
Ereleden hebben dezelfde rechten als gewone leden. Aan hun kunnen geen financiëlle verplichtingen worden opgelegd.

6. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.

7. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.

8. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging, op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzegging uit het lidmaatschap, staat betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep te openen op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van reden in kennis gesteld.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

9. Wanneer het lidmaatschap in de loop van de verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het heel verschuldigd, behalve ingeval van overschrijving naar een andere vereniging.

Schorsing
Artikel 6
Het bestuur is bevoegd een lid te allen tijden te schorsen, indien gronden tot opzegging of ontzetting aanwezig zijn. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot opzegging of ontzetting eindigt door het verloop van de termijn.
Geschorste leden zijn verstoken van alle rechten die uit hun lidmaatschap voortvloeien, doch behouden het recht in de algemene vergadering, waarin hun opzegging of ontzetting aan de orde komt, aan de beraadslagingen daaromtrent deel te nemen en daar het woord te voeren.

Einde van rechten en verplichtingen van aspiranten en begunstigers

Artikel 7
1. De rechten en verplichten van een aspirant-lid en van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Jaarlijkse Bijdrage
Artikel 8
1. De leden, aspirant-leden en begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.
Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.

2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen, gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

Rechten Aspirant-leden en begunstigers
Artikel 9
Behalve de overige rechten die aan aspirant-leden en begunstigers bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde wedstrijden, oefeningen en andere evenementen bij te wonen.

4 Het Bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
A. Ten aanzien van een bestuurslid dat uit de leden benoemd is: door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging:
B. Door bedanken.

5. Schorsing van een bestuurslid als lid van de vereniging houdt tevens in de schorsing als bestuurslid.

Bestuursfuncties-Besluitvorming van het Bestuur
Artikel 12.
1. De voortzitter wordt in functie gekozen.
Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris, een penningmeester en twee commissarissen. Het kan voor elk hunner uit zijn midden vervanger aanwijzen.
Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt en ondertekend. In afwijking van het geen de wet dienaangaande bepaalt, is het onderdeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.

3. Bij huishoudelijk regelement kunnen nadere regelen aangaande de vergadering van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

Bestuurstaak-Vertegenwoordiging
Artikel 13.
1. Behoudens de beperking volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

2. Indien het aantal bestuursleden beneden de vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te belegen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.

4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zicht als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

5. Het Bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor het besluiten tot:
A. Onverminderd het bepaalde onder B, het aangaan van rechtsbehandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde van vijf duizend gulden te boven gaande;
B. het huren, verhuren, en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van ontroerende goederen.

Algemene Vergaderingen
Artikel 15
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging a1le bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering- de jaarvergadering gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
A. Het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld. in artikel 14 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
B. De benoeming van de in artikel 14 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
C. Voorziening in eventuele vacatures;
D. Voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

3. Andere algemene vergadering worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden a1s bevoegd is tot het uitbrengen. Van één tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 19 of bij advertentie 1n tenminste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.

Toegang en Stemrecht
Artikel 16
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, het bestuurslid dat geen 1id van de vereniging is en alle begunstigers. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.

2. Over toelating van andere dan in 1id 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.

3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is heeft één stem. Het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is heeft – een raadgevende stem.

4. Een lid kan zíjn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. Een lid kan gemachtigde zijn ten hoogste twee andere leden.

Voorzitterschap-notulen
Artikel 17
1.De algemene vergadering worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger dan één der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie over zaken is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

8. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, .heeft, mits met voorkennis van het van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

9. Zolang. in een algemene vergadering a1le leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen –
oproeping plaats gehad of is deze niet op voorgeschreven wijze geschied of Ís enig ander voorschrift omtrent het – oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee in verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

Bijeenroeping Algemene vergadering
Artikel 19
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschied schriftelijk aan de adressen van – de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 3. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onverminderd vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 20.

Statutenwijziging
Artikel 20
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zullen worden voorgesteld.

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordig is.
Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordig dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mist met een meerderheid van temminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.