Regelement

Art. 1
Officieel, volgens de statuten, draagt de vereniging de naam “Handboog Schutterij Czaar Peter”. Op advies van de Nederlandse Handboog Bond heeft de vereniging daar “Handboogvereniging Czaar Peter” van gemaakt.
De vereniging is in Zaandam, Madagaskar 16.
Het doel van de vereniging is het beoefenen en uitdragen van de handboogsport in al zijn facetten.

Art. 2
De vereniging is lid van de Nederlandse Handboog Bond, hierna te noemen NHB. Door het lidmaatschap van de vereniging is het lid tevens verenigingslid in de zin van de statuten en regelementen van de NHB. De rechten en plichten van het lid en de wijze waarop het lidmaatschap van de vereniging eindigt is omschreven in de statuten.

Art. 3
De vereniging wordt bestuurd door een bestuur van ten minste 5 leden, bestaande uit een Voorzitter, Secretaris, Penningmeester en twee commissarissen. De eerste drie vormen het dagelijkse bestuur. Alleen de Voorzitter wordt in functie gekozen. De rest van de taken worden onderling verdeeld.
Besluiten van het dagelijks bestuur zijn rechtsgeldig zolang het geen zaken betreft die volgens de statuten in de ledenvergadering bekrachtiging nodig hebben.

Art. 4
Geen van de bestuursleden het recht zonder opdracht van het bestuur financiële verplichtingen voor de vereniging aan te gaan boven de €50, -.
Leden die niet tot het bestuur behoren, kunnen alleen met toestemming van de dagelijks bestuur financiële verplichtingen aangaan.
Jaarlijks treden 2 bestuursleden af. Het rooster van aftreden wordt door het bestuur van de vereniging vastgesteld.

Art. 5
De leiding van de vereniging berust bij het bestuur. Het behartigt de belangen van de vereniging en verenigingsleden binnen de kringen van zijn bevoegdheden.

De Voorzitter
De Voorzitter leidt de vergadering en bijeenkomsten en vertegenwoordigt de vereniging wanneer daarvoor aanleiding bestaat.
Hij draagt zorg voor de naleving van de statuten en reglementen van de vereniging, en de NHB.
Hij draagt zorg voor de naleving van de statuten en reglementen van de FITA in samenwerking met de wedstrijdcommissie, voor zover deze op de wedstrijden van toepassing zijn.
Hij is de officiële woordvoerder van de vereniging.

De Secretaris
De Secretaris voert de correspondentie van de vereniging.
Van alle uitgaande stukken bewaart hij de afschrift en beheert het archief.
Hij maakt uitvoerig notulen van alle vergaderingen.
Hij houdt een lijst bij van de namen, geboortedata, bondsnummer en al andere relevante leden informatie zoals in een bestuursbesluit is vastgelegd.
Hij zorgt er voor dat nieuwe leden, na dat deze het officiële lidmaatschap van de vereniging hebben aanvaard, worden aangemeld bij de NHB.
Hij zorgt er voor dat alle nieuwe leden een exemplaar krijgen van de statuten en de huishoudelijk reglementen van de vereniging.
In de Ledenvergadering brengt de secretaris een jaarverslag uit.

De Penningmeester
De Penningmeester beheert de geldmiddelen, hij houdt een regelmatige boekhouding. Voor zijn taken is de vereniging aansprakelijk.
Hij draagt zorg voor de inning van de contributies en bijdragen en draagt de door de leden aan de NHB verschuldigde gelden op tijd af aan de Penningmeester van de NHB.
Gelden die niet nodig zijn voor het bestrijden van de lopende uitgaven, worden door hem belegd overeenkomstig door de vereniging te stellen regels.
In de ledenvergadering brengt hij verslag uit over zijn beleid.
Ook dient hij een begroting in betreffende inkomsten en uitgaven over het nieuwe verenigingsjaar. De Penningmeester wordt voor zijn beheer gedechargeerd bij besluit van de ledenvergadering.
Hij is verplicht aan de kascommissie of een daartoe door de kascommissie aan te wijzen accountant, inzage te geven van de kas en van alle boeken en bescheiden.
Tevens is hij verplicht alle inlichtingen te verstrekken die van hem worden verlangt.
Gelijke verplichtingen bestaat voor hem ten opzichte van het bestuur van de vereniging dat hem ten alle tijden ter verantwoording kan roepen.

Art. 6
De vergaderingen worden verdeeld in:
A. Ledenvergaderingen;
B. Bestuursvergaderingen;
C. Bestuurscommissievergaderingen.

Ieder jaar wordt ten minste één ledenvergadering gehouden.
Deze heeft plaats zo tijdig voor de ledenvergadering van rayon 1 dat de inspraak van de vereniging bij de gang van zaken in de ledenvergadering van rayon 1 gewaarborgd is.

Art. 7
De ledenvergadering heft het recht van initiatief, amendement en interpellatie voor veder informatie de ledenvergadering betreffende verwijzen wij naar de statuten.

Art. 8
Bestuursvergaderingen worden ten minste één maal per twee maanden gehouden. Bij drie van deze vergaderingen zullen vertegenwoordigers van de commissies aanwezig zijn.
Het bestuur bepaald welke vergaderingen dat zullen zijn.
Een bestuursvergadering is niet tot besluiten bevoegd indien niet ten minste een meerderheid van de bestuursleden aanwezig is.
Ieder lid heeft het recht om gehoord te worden in een bestuursvergadering mits hij dat minimaal twee dagen voor aanvang van de bestuursvergadering bekend maakt aan het bestuur.
De zaken dit lid betreffende zullen dan eerst worden afgehandeld.
De datums van de bestuursvergadering zullen tijdig bekend gemaakt worden via het mededelingen bord op de vereniging.

Art. 9
Ieder jaar wordt op de ledenvergadering op voorstel van het bestuur, de contributie voor iedere groep leden en de minimum bijdrage voor de begunstigers – donateurs vastgesteld.

Art. 10
Indien een lid vier weken na het verstrijken van de betalingstermijn van zijn contributie of andere geldelijke verplichting, niet aan zijn betalingsverplichting voldaan, dan kan het lid door het bestuur worden geroyeerd wegens wanbetaling.

Art. 11
De strafbevoegdheid binnen de NHB komt toe aan het hoofdbestuur van de NHB.

Art. 12
Leden die zich in ernstige mate hebben misdragen, waardoor de belangen van de vereniging of van de NHB kunnen worden geschaad, kunnen door het bestuur van de vereniging als lid worden geroyeerd.

Art. 13
Ieder lid wordt geacht deel te nemen aan een commissie of werkgroep. De leden die zitting nemen in een commissie doen dat voor minimaal één jaar.
Leden die zitting hebben in een commissie zijn verplicht zich ter beschikking te stellen van een werkgroep of voor hulp aan één der commissies als de commissie daar behoefte aan heeft.
Het zich ter beschikking stellen van een werkgroep voor de duur van vier uur per half jaar.

Art. 14
leden die weigeren deel te nemen aan werk groep voor vier uur per half jaar kunnen door het bestuur worden gesanctioneerd.
Dit kan inhouden dat het betreffende lid geen gebruik meer kan maken van het gebouw en de faciliteiten bij de normale verenigingstijden.

Art. 15
Elke lid heeft het recht zich over één bepaalde taak te ontfermen. Diegene die zich hier voor aanmeld krijgt uitsluitend deze taak toegewezen.
In overleg kan deze taak met meerdere personen worden uitgevoerd.

Art. 16
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de werklijsten en de opgave van de uren die voor bepaalde werkzaamheden nodig zijn. Het lid is verantwoordelijk voor het noteren van zijn uren op de lijst of voor het afstrepen van de werkzaamheden die hij heeft verricht.
Het bestuur kan ontheffing verlenen aan personen voor het uitvoeren van taken als daar gegronde redden voor is.

Art. 17
In al de gevallen waarin dit huishoudelijk regelement niet voorziet, beslist het bestuur met in achtneming van de statuten.

Art. 18
Ieder lid wordt geacht de bepaling van de statuten en huishoudelijk regelement en verder wettelijke en behoorlijk bekend gemaakte regels en voorschriften te kennen.

Deze worden door de vereniging verstrekt.

Aldus is vastgesteld in de ledenvergadering van de vereniging d.d. 16 mei 2002

Aanvulling

1.
Alle leden die schieten, tijdens training of competitie, dienen dit te doen met compleet gesloten schoenen. Dit conform de statuten en regelementen van de NHB en de vereniging.

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 21 oktober 2013